Zarządzenie nr FB.00501.212.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w

Zarządzenie nr FB.00501.212.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 grudnia 2015 r.
 
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Radny Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572), oraz Uchwały nr LII/368/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 112) zarządzam, co następuję:
 
§1.
  1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2016 r.
 
      2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 
  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załacznik nr 1
Załacznik nr 2