Zarządzenie nr 00501.216.2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie przedłużenia programu „Mosińska Karta Rodziny 3+"

Zarządzenie nr 00501.216.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie przedłużenia programu „Mosińska Karta Rodziny 3+"
 
Na podstawie § 13 uchwały nr LV/384/2014 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zameldowanych na terenie gminy Mosina poprzez realizację programu „Mosińska Karta Rodziny 3+" w 2014 roku, zmienionej uchwałą  nr LVII/395/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2014 r. zarządzam, co następuje:
§1. W załączniku nr 5 do Zarządzenia nr 00501.564.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 kwietnia 2014 r. „Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z kart w ramach programu „Mosińska Karta Rodziny 3+" wprowadza się następujące zmiany:
 § 6 ust. 6. otrzymuje brzmienie
"Karty wydane do dnia 31 grudnia 2015 r. zachowują ważność do tego dnia.
Karty wydawane po tym terminie podlegają przedłużeniu do 31 grudnia 2018 roku. Przedłużenia dokonuje się na wniosek złożony w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie w godzinach pracy Urzędu lub przesłany na adres Urzędu pocztą."
§2. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 00501.564.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 kwietnia 2014 r. wprowadza się zaktualizowany wzór wniosku o wydanie karty w ramach programu „Mosińska Karta Rodziny 3+", stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu oraz Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki: