Zarządzenie Nr BG 00501.215.2015 z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.215.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 grudnia 2015r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz.1515 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko  Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w skład, której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Justyna Kaczmarczyk  - Członek;
3.    Dariusz Szymczak - Członek;
4.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 29 lutego 2016r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.