Zarządzenie Nr BG.00501.308.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych

Zarządzenie  Nr BG.00501.308.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 czerwca 2016 roku
 
 
w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na 2017 rok.
 
 
 
Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuję;
 
§ 1
 
1.      Mieszkańcy Gminy Mosina mogą składać wnioski do projektu budżetu na 2017 rok o charakterze :
        1) inwestycyjno-remontowym,
        2) pozostałe
2.      Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2016 roku.
 
 
§ 2
 
Wnioski nie dotyczące zadań o charakterze inwestycyjno-remontowym:
1)      składa się w formie pisemnej osobiście lub listownie do siedziby Urzędu Miejskiego w  Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
2)      nie wymagają wypełniania żadnych formularzy, ani nie muszą zostać poparte przez innych mieszkańców Gminy Mosina,
3)      nie podlegają weryfikacji przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie,
4)      decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu w/w wniosku podejmuje Burmistrz Gminy Mosina,
5)      Burmistrz Gminy Mosina nie informuje mieszkańców w formie pisemnej o akceptacji lub odrzuceniu złożonego wniosku.
 
§ 3
 
1.      Wnioski mieszkańców do projektu budżetu na 2017 o charakterze inwestycyjno-remontowym:
         1) zostają określone jako „Budżet Obywatelski Gminy Mosina na 2017 rok"(BOGM 2017),
         2) muszą mieścić się w zakresie zadań własnych gminy,
         3) muszą być możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
2.      W roku 2017 Budżet Obywatelski wynosić będzie 1.202.915 zł.
3.    Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. został ujęty w Załączniku nr 1 do Zarządzenia.
4.    Zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2017 r. zostały ujęte w Załączniku nr 2 do Zarządzenia.
5.    Szczegółowe wyliczenie wielkości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, czy osiedle przedstawia tabela w Załączniku nr 3 do Zarządzenia.
6.    Karta zgłoszenia propozycji zadania inwestycyjno-remontowego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2017 rok została określona w Załączniku nr 4 do Zarządzenia.
7.    Wzór formularza zawierającego listę osób popierających propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina określa Załącznik nr 5 do Zarządzenia.
8.    Karta oceny projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina została określona
w Załączniku nr 6 do Zarządzenia.
9.    Karta do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2017 została określona w Załączniku nr 7 do Zarządzenia.
 
§ 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
  1. Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.pdf
  2. Zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2017 r.pdf
  3. Szczegółowe wyliczenie wielkości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, czy osiedle.pdf
  4. Karta zgłoszenia propozycji zadania inwestycyjno-remontowego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2017 r.pdf
  5. Wzór formularza zawierającego listę osób popierających propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina.pdf
  6. Karta oceny projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina.pdf
  7. Karta do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2017.pdf