Zarządzenie nr MK.00501.89.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.00501.89.2017.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 lipca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych do wynajmu na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiącą własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej Gminy Mosina (BIP).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Załączniki: