Zarządzenie Nr BG.00501.98. 2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie NR BG.00501.98. 2017
Burmistrz Gminy Mosina
z dnia 1 sierpnia  2017r.
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr.BG.00501.37.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 marca 2017r. w sprawie  wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, wprowadza się następujące zmiany:
1)    w § 14 ust. 1 pkt. 19 w brzmieniu „Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi - BZPE."
2)    w § 14 ust. 2 pkt. 7 w brzmieniu „Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje kierownik, Biurem Rady Miejskiej - kierownik, Biurem Obsługi Interesanta - kierownik, Gminnym Centrum Informacji - koordynator, którego bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, Biurem Zamówień Publicznych - koordynator, Biurem Prawnym - koordynator, Zespołem Informatyków - kierownik, Straży Miejskiej - komendant."
3)    w § 26 w  brzmieniu  „ Do zadań Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi należy w szczególności:
1.    Opracowywanie wniosków o dofinansowanie, dotacje i pożyczki z funduszy ochrony środowiska, Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
2.    Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy na zadania realizowane przez Gminę, w tym:
1)    pozyskiwanie i zarządzanie informacją o zewnętrznych źródłach finansowania dla przedsięwzięć i projektów,
2)    opracowywanie analiz uzasadniających możliwości formalne, techniczne i ekonomiczne realizacji projektów,
3)    koordynowanie działań służących pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w ramach współpracy z Zespołami Projektowymi powoływanymi doraźnie na potrzeby określonych projektów,
4)    przygotowywanie wniosków aplikujących o środki pozabudżetowe,
5)    koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem i realizacją projektów,
6)    monitorowanie, raportowanie i rozliczanie zadań realizowanych ze środków pozabudżetowych.
3. Pozyskiwanie partnerów zewnętrznych do realizacji projektów;
4. Prowadzenie działań promocyjnych związanych z realizowanymi projektami;
5. Monitorowanie zmian w prawie wspólnotowym i jego wpływu na prawo lokalne, a także bieżąca analiza i monitoring aktualnych wersji najważniejszych dokumentów programowych i strategicznych Gminy."
4)    w § 73  ust.4 pkt. 18 w brzmieniu: Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi - BZPE;
§ 2. Schemat organizacyjny Urzędu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Załączniki: