Zarządzenie nr MK.00501.127.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.00501.127.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 października 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych do wynajmu na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  

zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy, położony w Mosinie, Pl. 20 Października 1, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej Gminy Mosina (BIP). 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Załącznik: