Zarządzenie nr MK.00501.128.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.00501.128.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 października 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych do wynajmu na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)  
zarządzam co następuje:
 
 
§ 1.
1.  Przeznacza  się  do  oddania  w  najem następujące lokale użytkowe :
1.1 Pecna, ul. Główna 50; I piętro o powierzchni 81,00 m  w budynku położonym na działkach o numerach ewidencyjnych 139/1 i 139/2, zapisanych  w księgach wieczystych  KW nr 31270 i 25477,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie,  na okres 3 lat, w  drodze   bezprzetargowej,  zgodnie  z  wykazem  stanowiącym   załącznik do  niniejszego  zarządzenia.
1.2 Pecna, ul. Główna 18; parter o powierzchni 26,00 m  w budynku położonym na działkach o numerach ewidencyjnych 71/3 i 71/4, zapisanych w księdze wieczystej  KW nr 21772,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie,  na okres 1 roku, w  drodze   bezprzetargowej,  zgodnie  z  wykazem  stanowiącym załącznik do  niniejszego  zarządzenia.
1.3 Mosina, ul. Śremska 14; garaż o powierzchni 36,00 m² położony na działce o numerze ewidencyjnym 1899, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 19691 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Śremie, na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz  o  którym   mowa  w  §  1  ust. 1  podlega  wywieszeniu  przez okres 21 dni na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej.  

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
  
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Przemysław Mieloch

Załączniki: