Zarządzenie nr MK.00501.158.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okre

Zarządzenie nr MK.00501.158.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 grudnia 2017r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1875), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiący własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Wykazy, o których mowa w § 1 i § 2 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmnistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Załączniki: