Zarządzenie Nr 205/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Wieniawskiego

ZARZĄDZENIE NR 205/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Wieniawskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz.1697), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Załącznik do zarządzenia. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul.Wieniawskiego, stanowiącej własność Gminy Mosina