ZARZĄDZENIE NR 215/2019 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i użyczenia na okres do 3 lat.

ZARZĄDZENIE NR 215/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i użyczenia na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załączniki nr 1 i nr 2  do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Załączniki do zarządzenia. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia.