Zarządzenie Nr 223/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr 223/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się strukturę etatową stanowisk stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 
Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr BG.00501.37.2017 z dnia 22 marca 2017 r., zmieniony zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr BG.00501.98.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr BG.0050.194.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr BG.0050.44.2019 z dnia 18 marca 2019 r. i zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr BG.0050.91.2019 z dnia 29 maja 2019 r.

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Gminy Mosina, Sekretarzowi Gminy Mosina, Skarbnikowi Gminy Mosina oraz kierownikom i pracownikom komórek organizacyjnych urzędu.

§ 4. 
Po dniu wejścia w życie zarządzenia ale nie dłużej niż 14 dni od dnia jego wejścia w życie:
1) osoby wyznaczone do przejęcia zadań z innych komórek organizacyjnych zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań przygotowawczych zapewniających rozpoczęcie działalności merytorycznej na zasadach wynikających z nowego Regulaminu Organizacyjnego;
2) osoby kierujące likwidowanymi komórkami organizacyjnymi - zobowiązuje się do protokolarnego przekazania akt prowadzonych spraw kierownikom komórek organizacyjnych przejmujących zadania lub do archiwum zakładowego.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki:
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność par. 11 ust. 5 załącznika nr 1.pdf