za 2019 rok

Raport o stanie Gminy Mosina za 2019 rok

Szanowni Mieszkańcy,

przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Mosina w roku 2019.

Jest to dokument sporządzony wg wymogów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym oraz podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr VII/47/19  z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego za rok 2019.

Raport o stanie Gminy Mosina za rok 2019 jest pełniejszy niż analogiczny dokument za rok 2018. Odpowiada on standardom Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych z uwzględnieniem specyfiki Gminy Mosina jak i części wniosków osób biorących udział w dyskusji nad raportem w roku wcześniejszym. Rokrocznie będzie wydłużana perspektywa czasowa dokumentu, aby tym precyzyjniej określić drogę dochodzenia do stanu obecnego, jak i pogłębić zrozumienie uwarunkowań, które do pewnego stopnia determinują rozwój gminy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Mosina do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Raport o stanie Gminy Mosina za 2019 rok (PDF, 5,5 MB)

Z poważaniem
Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch