Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mosina

Zarządzenie Nr 120/2020

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mosina

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Mosina, zwaną dalej „Ewidencją".

2. Ewidencję prowadzi się w formie zbioru kart adresowych, których wykaz założony dla zabytków nieruchomych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i podlegać będzie aktualizacji.

2. Aktualizacja Ewidencji, polegająca na wyłączeniu lub włączeniu do niej obiektów i obszarów, następować będzie zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina po uprzednim uzyskaniu akceptacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wprowadzonych w ewidencji zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik:

Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch