Zarządzenie Nr 149/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 149/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządzam następujące zasady przeprowadzenia inwentaryzacji za rok kalendarzowy 2020 r.:

  § 1 

Terminy i sposoby przeprowadzenia inwentaryzacji określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 

1. Powołuję do komisji inwentaryzacyjnej osoby wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Powołuję do zespołów spisowych osoby wymienione w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnika Gminy Mosina do przeprowadzenia szkolenia członków Komisji i Zespołów Spisowych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.
4. Zobowiązuję Referat Organizacyjny do porównania stanu faktycznego wyposażenia ze stanem ewidencyjnym i Referat Księgowości do wyceny majątku trwałego na podstawie dokumentów finansowo - księgowych i rozliczenia inwentaryzacji w księgach rachunkowych dotyczących 2020 roku.
5. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez Burmistrza Gminy Mosina) winny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego 

§ 3 

Zarządzam przeprowadzenie spisu z natury środków trwałych i wyposażenia (z wyłączeniem gruntów i środków trwałych trudnodostępnych) znajdujących się na terenie Urzędu Miejskiego w Mosinie na dzień 31 grudnia 2020 r., oraz oznakowania środków trwałych i wyposażenia przy użyciu oprogramowania Progman Majątek Web. Termin zakończenia spisu z natury określa się na dzień 15 stycznia 2021 r.

  § 4

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald na dzień:
a) należności (według stanu na dzień 30.11.2020 r.),
b) środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych (na dzień 31.12.2020 r.),
 
§ 5

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji należy udokumentować odpowiednimi protokołami.
2. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.
3. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Skarbnikowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

U z a s a d n i e n i e

Z art. 26 ustawy o rachunkowości wynika obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji. §26  „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za  powierzone mienie Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w Mosinie" stanowiącej załącznik nr 5 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Budżetu Gminy Mosina i Urzędu Miejskiego w Mosinie, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 00501.173.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 grudnia 2017 roku, nakłada na  Burmistrza obowiązek zarządzenia inwentaryzacji. Ponadto w związku z zakupem oprogramowania „Progman Majątek Web" do oznakowania środków trwałych oraz wyposażenia za pomocą samoprzylepnych etykiet z kodami kreskowymi przeprowadzenie spisu z natury jest zasadne.             


Załącznik 1: Harmonogram inwentaryzacji      
Załącznik 2: Wykaz powołanych członków komisji inwentaryzacyjnej
Załącznik 3: Wykaz powołanych członków zespołów spisowych