Zarządzenie Nr 142/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR 142 / 2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, tj.:
tereny stanowiące drogi wewnętrzne - na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną, - na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji oraz wysokości stawek opłat


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.
Niniejsze zarządzenie określa zasady zajęcia nieruchomości stanowiących tereny dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Mosina, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną oraz wysokość stawek opłat za zajęcie w/w nieruchomości dotyczące:
1) prowadzenia robót na terenie w/w nieruchomości;
2) umieszczania na terenie w/w nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami wewnętrznymi lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania na terenie w/w nieruchomości obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami wewnętrznymi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia terenu w/w nieruchomości na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 3

§ 2.
Drogami wewnętrznymi są położone w granicach administracyjnych Gminy Mosina drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

§ 3.
Zasady określone w § 1 nie dotyczą nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd.

§ 4.
1. Zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina odbywa się za opłatą, na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz protokołu przekazania terenu, spisanych pomiędzy Gminą Mosina (zwaną w dalszej części zarządzenia - Właścicielem) a Zajmującym teren drogi wewnętrznej stanowiącą własność Gminy Mosina (zwanym w dalszej części zarządzenia - Zajmującym).
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Wzór protokołu przekazania terenu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5.
Lokalizowanie na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w formie pisemnego uzgodnienia.

§ 6.
1.W przypadku wymiany istniejących sieci lub urządzeń na nowe, na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina, za które dotychczas nie pobierano opłaty, należy pobrać opłatę.
2. Nie pobiera się opłat określonych w niniejszym zarządzeniu w przypadku realizacji inwestycji, remontów oraz usuwania awarii przez spółki prawa handlowego, których jedynym właścicielem jest Gmina Mosina.

§ 7.
1. Zajmujący, przed planowanym zajęciem terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina składa wniosek o zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina, w celu prowadzenia robót, o których mowa w § 1, zwanym dalej „wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie terenu dróg wewnętrznych oraz umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na terenie.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. Uprawnionym do złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1 jest inwestor lub działający na podstawie pełnomocnictwa wykonawca robót. Wniosek winien być złożony do Właściciela, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
4. Wnioski złożone w terminie krótszym, niż wskazany w § 7 ust. 3 mogą nie zostać rozpatrzone.

§ 8.
Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wewnętrznych:
1) za prowadzenie robót za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie: - 4,00 zł brutto,
b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie: - 6,00 zł brutto,
c) przy zajęciu powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni: - 8,00 zł brutto
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych, za zajęcie 1m2: - 3,00 zł brutto,
3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach dróg wewnętrznych (rowy, pasy zieleni), za zajęcie 1 m2: - 3,00 zł brutto,
4) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 terenu dróg wewnętrznych, o której mowa w §1 pkt 1, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego - 0,20 zł brutto.

§ 9.
Zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie w/w terenu na jeden dzień.

§ 10.
1. Za umieszczanie na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się roczne stawki opłat za zajęcie w/w terenu. Za zajęcie 1m2 powierzchni terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia lub budowli:
1) dla przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w wysokości - 10,00 zł brutto,
2) dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł brutto,
3) w pozostałych przypadkach - 30,00 zł brutto.

2. Stawki opłat rocznych obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia lub budowli na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia lub budowli na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina.

3. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1)za 1m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł,
2)za 1m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł,
3)za 1m2 powierzchni reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp.- 0,10zł.

4. Ustala się następującą dzienną stawkę za zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1-3, np. punkty handlowe itp., niebędące obiektami budowlanymi, za zajęcie 1m2 terenu drogi wewnętrznej - 1,00 zł.

§ 11.
Zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni w/w terenu zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1m2 w/w terenu.

§ 12.
1. W celu wbudowania urządzenia lub budowli Zajmujący ma obowiązek zawrzeć z Właścicielem umowę cywilnoprawną na umieszczenie urządzeń lub budowli na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina.
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.
3. Zajmujący zawiadomi Burmistrza Gminy Mosina o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina do poprzedniego stanu, nie później niż w ostatnim dniu zajęcia w/w terenu.
4. Właściciel dokonuje odbioru zajmowanego odcinka terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina, sporządzając protokół odbioru terenu.


§ 13.
1. W przypadku awarii urządzenia/budowli zlokalizowanych na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina, Zajmujący lub jednostka eksploatująca urządzenie/budowlę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego dnia od dnia powstania awarii, ma obowiązek złożyć do Właściciela wniosek o zajęcie terenu dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Mosina w celu usunięcia awarii urządzeń/ budowli.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. Na podstawie złożonego wniosku Właściciel nalicza opłatę w oparciu o stawki określone w § 8 zarządzenia.

§ 14.
1. Opłatę za zajęcie terenu dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Mosina uiszcza się na podstawie wystawionej faktury VAT.
2. Opłatę roczną za umieszczenie urządzenia/budowli na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina uiszcza się:
1) za pierwszy rok umieszczenia na podstawie wystawionej faktury,
2) za lata następne, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok, na podstawie wystawionej faktury.

§ 15.
1. Zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina bez zawarcia wymaganych umów na zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina oraz umieszczenie urządzeń lub budowli na w/w terenie, a także bez zawiadomienia Właściciela o awarii, uważane jest za bezumowne korzystanie z terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina.
2. Za bezumowne korzystanie z terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina będą naliczane opłaty w wysokości 10-krotnej wartości opłaty, o której mowa w § 8 niniejszego zarządzenia, za każdy dzień bezumownego korzystania.
3. Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 2, odbywa się na podstawie wystawionej faktury.

§ 16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: