UCHWAŁA NR LXII/518/22 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

UCHWAŁA NR LXII/518/22.pdf
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzająca nieważność uchwały.pdf