Zarządzenie Nr 56/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Mosinie przy ul. Konopnick

ZARZĄDZENIE NR 56/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Mosinie przy ul. Konopnickiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) a także w wykonaniu uchwały Nr LVI/470/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 3/2 obr. Mosina, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst
Załącznik do zarządzenia:
Wykaz nieruchmości Gminy Mosina przeznaczonej do sprzedaży