Uchwała nr III/7/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2007 (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 26/1158/2006 z dnia 20.12.2006

UCHWAŁA NR III/7/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz  zwolnień na rok 2007.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844  z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1)          

od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

 

 

a)   mieszkalnych

   0,51 zł za 1 m²

 

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

16,01 zł za 1 m²

 

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 8,66 zł za 1 m²

 

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 3,75 zł za 1 m²

 

e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

5,64 zł za 1 m²

2)          

od powierzchni gruntów:

 

 

a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

i budynków

 

 

 0,61 zł za 1 m²

 

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych

 

3,65  zł za 1 ha

 

c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

 0,14 zł za 1 m²

3)          

od budowli

2% ich wartości

 

 

§ 2.

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)   nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki  organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2)   nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki organizacyjne powołane do przestrzegania prawa i porządku publicznego, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3)   nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby świetlic wiejskich na cele kulturalno-oświatowe, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

4)   nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki organizacyjne Gminy Mosina, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2007.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

                 Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r.  

Przyjęte założenia polityki budżetowej na rok 2007, zakładają wzrost podatków i opłat lokalnych o 10%. Założenie to uwzględnia lokalne warunki i zakłada obniżenie górnych granic stawek kwotowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych, wskazanych w wymienionym wyżej obwieszczeniu.

Korzystając z uprawnień przepisu art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy, wprowadza się zwolnienia przedmiotowe z podatku dla nieruchomości wymienione w § 2 uchwały.