Uchwała nr XLVII/313/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XLVII/313/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 3219, nazwę „Adama Asnyka”.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Mosiny.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 6 października 2008 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję Nr PP.A.C.7430-93/08 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na działki 3211–3239, położone w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej, z której wynika, że obsługa komunikacyjna działek 3211-3218 i 3220-3239 musi odbywać się poprzez drogę wewnętrzną o numerze ewidencyjnym 3219.  

Właściciele działki o numerze ewidencyjnym 3219 wystąpili z propozycją nadania drodze wewnętrznej nazwy „Adama Asnyka”, a zgodnie z art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), tym samym właściciel wyraził zgodę na nadanie jej nazwy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLVII/313/09.pdf