Uchwała Nr XIV/81/11 o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji złoża piasków kwarcowych na działkach o nr ewid. 109/2, 109/3, obr

Uchwała Nr XIV/81/11.PDF