Zarządzenie nr GG/00501.629.2014.AW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Zarządzenie nr GG/00501.629.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 czerwca 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr GG. GG/00501.629.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 czerwca 2014r.

Wykaz gruntu przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.pdf