Zarządzenie nr MK.00501.191.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 października 2015 r.

Zarządzenie nr MK.00501.191.2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 października 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) a także na podstawie § 14 i
§ 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Wykaz, o którym mowa w § 1 i § 2 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 i nr 2