Zarządzenie nr MK.00501.51.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okr

Zarządzenie nr MK.00501.51.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 kwietnia 2017r. 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)

zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Wykazy, o których mowa w § 1 i § 2 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gmina Mosina: Jerzy Ryś
Załączniki: