Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina

Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz § 8 ust.2 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok.
§ 2. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
§ 3. Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu  stanowiącym Załącznik  nr 1 do Zarządzenia.
§ 4. Projekty należy składać na formularzu zgodnym z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
Do Projektu należy załączyć wypełniony formularz „Informacja dodatkowa", stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.   § 5. Złożone projekty podlegają ocenie, która zawarta będzie w Karcie oceny formalnej projektu i Karcie oceny merytorycznej projektu, stanowiącej Załącznik nr 3 do Zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch                                                  


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 grudnia 2020r. ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok  

Na podstawie § 8 ust.2 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina, ogłaszam otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok, zwany dalej „konkursem projektów".  
1. Celem otwartego konkursu projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina realizowanych od 8 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.  
2. Planowana kwota przeznaczona na dotację w ramach konkursu projektów jest zawarta w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2021 r. i wynosi łącznie 328.000,00 zł.  
3. Podmiot składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym nie niższym niż 20 % dotacji, o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający projekt, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtować się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego - wkładu niefinansowego,  jedna godzina pracy wolontariusza lub członka organizacji wynosi 30,00 zł.  
4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego projektu. Dotacja przyznana podmiotowi może być niższa  od wnioskowanej.    
5. Projekty do konkursu mogą składać podmioty, które:
1) nie działają w celu osiągnięcia zysku,
2) wykonują zadania samodzielnie,
3) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
4) posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
5) posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
6) umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
7) realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.  
6. Projekt biorący udział w konkursie musi być sporządzony na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  
7. W przypadku imprez sportowych z zakresu piłki nożnej, imprez biegowych i rowerowych organizowanych na terenie Gminy Mosina, minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi minimum 20 %  wszystkich uczestników.  
8. W przypadku zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej organizowanych na terenie Gminy Mosina minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi 100 osób.   9. Do projektu należy dołączyć obowiązkowo :
1) wydruk komputerowy aktualnej  informacji o podmiocie z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez starostę,
2) Informację dodatkową stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia,
3) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut), potwierdzony za zgodność z oryginałem i podpisany przez  osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu,
4) w przypadku podmiotów działających przez pełnomocnika wymagane jest złożenie w oryginale pełnomocnictwa  wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez podmiot więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.  
10. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać przeznaczone na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego, którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 700,00 zł,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) pozostałe koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się możliwość zakupu przedmiotów i urządzeń biurowych niezbędnych przy realizacji zadania, jeśli ich wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  
11. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji nie mogą zostać przeznaczone na:
1) transfer zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3) zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.  
12. Projekty muszą być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z wpisami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze.  
13. Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji- pozostają bez rozpatrzenia.  
14. Podmiot realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. Zobowiązany jest także do przekazania informacji odbiorcom zadania publicznego.  
15. Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Projekt z zakresu rozwoju sportu" w terminie od  8 grudnia 2020 r. do 28 grudnia 2020 roku  w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia projektu decyduje data jego faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie.   16. Złożony projekt stanowi dokumentację Urzędu Miejskiego w Mosinie i nie podlega zwrotowi.  
17. Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Konsultacyjny  zgodnie z zapisami § 10 i § 11 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina, według następujących kryteriów :
1) kryteria formalne:
a) czy projekt został złożony w terminie?
b) czy projekt został złożony na właściwym formularzu i z wymaganymi załącznikami?
c)  czy projekt został podpisany przez osoby upoważnione?
2) kryteria merytoryczne: a) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina,
b) merytoryczne przygotowanie oferty,
c) spójność kalkulacji kosztów realizacji projektu z zakresem rzeczowym projektu,
d) możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany (w tym zaplecze kadrowe),
e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Mosina.  
Spełnienie kryteriów i przyznane oceny, będą wpisywane do Karty oceny formalnej projektu  i Karty oceny merytorycznej projektu.   18. Projekt, który nie spełnia kryteriów formalnych, nie jest dalej rozpatrywany.  
19. Maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas oceny merytorycznej projektu, zgodnie z  Kartą oceny merytorycznej projektu wynosi  60 punktów.  
20. Propozycję uzyskania dotacji otrzymają podmioty,  których projekty zdobyły co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów, z tym zastrzeżeniem,  że przyznanie co najmniej 50% punktów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  
21. Zespół Konsultacyjny  przedkłada Burmistrzowi Gminy Mosina projekty  wraz z Kartą oceny formalnej  projektu i Kartą oceny merytorycznej projektu, na które proponuje udzielenie dotacji.  
22. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszego projektu dokonuje Burmistrz Gminy Mosina.  
23. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez podmioty biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  
24. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana,  podmiot jest zobowiązany w terminie najpóźniej do dnia podpisania umowy, złożyć do Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 października 1, 62-050 Mosina zaktualizowany stosownie do przyznanego wsparcia kosztorys, który będzie stanowił załącznik do umowy o realizację zadania publicznego.
25. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w punkcie 24, jest jednoznaczne z rezygnacją przez podmiot z otrzymania dotacji.
26. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które podmiot  poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy, o której mowa w § 13 ust 1 Uchwały  nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.
27. Rozstrzygnięcie konkursu Burmistrz Gminy Mosina poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie.  
28. Wyniki konkursu nie podlegają trybowi odwoławczemu.          


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8  grudnia 2020 r. Informacja dodatkowa do ogłoszenia o otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok   INFORMACJA DODATKOWA DO OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA NA 2021 ROK

/proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania/
1.Czy w 2020 r. realizowane były zajęcia sportowe,  o których wsparcie ubiega się podmiot
w 2021 roku?
□ TAK
□ NIE
Jeśli TAK, proszę wymienić najważniejsze osiągnięcia sportowe 2020 roku, np. wyniki sportowe zawodników/drużyn uzyskane w drodze  rywalizacji na wszelkich poziomach krajowych i międzynarodowych, awanse itp. 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Jeśli TAK, to czy zajęcia obejmowały dyscyplinę sportową zaliczaną do dyscyplin olimpijskich?
..........................................................................................................................
2.Czy podmiot prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego (czy taki wpis znajduje się
w statucie)?
□ TAK
□ NIE
3.Czy od uczestników bezpośrednich pobiera się stałe opłaty za udział w zajęciach (składka członkowska, opłata za udział w zajęciach itp.) i jaka była wysokość miesięcznej opłaty w 2020 r.? Proszę podać podstawę prawną jej pobierania (wskazanie odpowiedniego zapisu w statucie).
□ TAK
□ NIE
Jeśli TAK, to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie prawnej?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4.Czy za wyjątkiem opłat stałych, podmiot pobiera dodatkowe opłaty (np. za zakup strojów, transport, zdjęcia)?
□ TAK
□ NIE
Jeśli TAK ,to jakie?
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
5.Czy wysokość otrzymanej dotacji będzie miała wpływ na wysokość opłaty od uczestnika w 2021 roku?
□ TAK
□ NIE
Jeśli TAK, to jak wpłynie na wysokość opłaty?
.......................................................................................................................... .
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.Jaka będzie wysokość opłaty pobieranej od uczestnika w 2021 r. w przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, a jaka w przypadku odrzucenia projektu i braku finansowego wsparcia ze strony Gminy Mosina.
Proszę odpowiedzieć:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
7. Czy podmiot stara się o dofinansowanie tego zadania z innych źródeł, np.  Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu itp.?
□ TAK
□ NIE
Jeśli TAK, proszę wymienić jakie to źródła.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

.......................................................................................................
Podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotuZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 150/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 grudnia 2020 r. Karta oceny formalnej projektu i Karta oceny merytorycznej projektu w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok  

KARTA OCENY FORMALNEJ PROJEKTU
  Numer projektu:    
  Data złożenia projektu:    
 
I.                    Informacje podstawowe
1.1 Nazwa podmiotu:  
1.2 Nazwa zadania / ogłoszonego konkursu:  
1.3 Tytuł:  
1.4 Wnioskowana kwota dotacji:  
II.                  Kryteria oceny formalnej
  PROJEKT SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE JEŻELI:   UWAGI
2.1 został złożony w terminie □ TAK  □ NIE  
2.2 został złożony na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru i z wymaganymi załącznikami □ TAK  □ NIE  
2.3 został podpisany przez osoby upoważnione □ TAK  □ NIE  
Podsumowanie - projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i jest dopuszczony do oceny merytorycznej □ TAK  □ NIE  
         
Uwaga! Złożony projekt stanowi dokumentację Urzędu Miejskiego w Mosinie i nie podlega zwrotowi.
Projekt, który nie spełnia kryteriów formalnych, nie jest dalej rozpatrywany.  
................................................................................................                  
(podpis przewodniczącego Zespołu Konsultacyjnego)      

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTU
III. Kryteria oceny merytorycznej Maksymalna liczba punktów do przyznania Liczba przyznanych punktów
 (dot. III)
UWAGI
3.1. Znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina 12    
3.1.1 poprawa kultury fizycznej
i psychicznej zawodników, rozwój stosunków społecznych

0 pkt - niska ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla poprawy kultury fizycznej i psychicznej zawodników, rozwoju stosunków społecznych (atrakcyjność pomysłu, innowacyjność, adekwatność zaplanowanego zadania do potrzeb społeczności lokalnej, komplementarność),
4 pkt - wysoka ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla poprawy kultury fizycznej i psychicznej zawodników, rozwoju stosunków społecznych (atrakcyjność pomysłu, innowacyjność, adekwatność zaplanowanego zadania do potrzeb społeczności lokalnej, komplementarność),
0- 4      
3.1.2 zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez podmiot
0 pkt - niska ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub  (atrakcyjność pomysłu, innowacyjność, adekwatność zaplanowanego zadania do potrzeb społeczności lokalnej, komplementarność),
4 pkt - wysoka ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla
zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub (atrakcyjność pomysłu, innowacyjność, adekwatność zaplanowanego zadania do potrzeb społeczności lokalnej, komplementarność),
0 - 4    
3.1.3. promocja gminy poprzez sport
0 pkt - niska ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla promocji gminy poprzez sport (atrakcyjność pomysłu, innowacyjność, sukcesy)

4 pkt - wysoka ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla promocji gminy poprzez sport (atrakcyjność pomysłu, innowacyjność, sukcesy)
0-4    
3.2. Merytoryczne przygotowanie oferty 22    
3.2.1 Szczegółowy opis zadania
0 pkt - niska ocena możliwości realizacji zadania (realność pomysłu, rezultatów, działań, harmonogramu, spójności z kosztorysem)
4 pkt - wysoka ocena możliwości realizacji zadania (realność pomysłu, rezultatów, działań, harmonogramu, spójności z kosztorysem)
0-4    
3.2.2 Harmonogram planowanych działań 0 pkt - harmonogram planowanych działań niespójny, niezgodny z kosztorysem, nierealny do wykonania
4 pkt - harmonogram planowanych działań spójny, zgodny z kosztorysem, realny do wykonania
0-4    
3.2.3 Określenie grupy docelowej, w tym liczba osób objętych wsparciem:
a) powyżej 100- 10 pkt
b) 71-100 - 8 pkt
c) 51-70 - 6 pkt
d) 21-50 - 4 pkt
e) do 20 - 2 pkt
10    
3.2.4 Atrakcyjność, różnorodność planowanych działań
w ramach realizacji zadania

0 pkt - niska ocena atrakcyjności i  różnorodności planowanych działań w ramach realizacji zadania
4 pkt - wysoka ocena atrakcyjności i  różnorodności planowanych działań w ramach realizacji zadania
0-4    
3.3. Spójność kalkulacji kosztów realizacji projektu z zakresem rzeczowym projektu 15    
3.3.1 Racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań.
0 pkt - koszty niezgodne z zakresem założonych działań, nierealistyczne, przeszacowane

4 pkt -  koszty adekwatne do założonych działań, realistyczne, doszacowane
      0-4    
3.3.2 Prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów.
0 pkt - koszty zakwalifikowane nieprawidłowo do poszczególnych kategorii kosztów
4 pkt - koszty zakwalifikowane prawidłowo do poszczególnych kategorii kosztów
      0-4    
3.3.3. Udział innych środków finansowych planowany na realizację zadania publicznego :
a) wkład własny finansowy:

10 % - 1 pkt , 10,1% - 20 % - 3 pkt, 20,1%-35% - 4 pkt,  
powyżej 35 %- 5 pkt

b) zasoby osobowe, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
- 2 pkt
      7    
3.4 Możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany
 (w tym zaplecze kadrowe)
6    
3.4.1 Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania.
0 pkt - wskazane nieadekwatne do zadania kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania
4 pkt - wskazane adekwatne do zadania kwalifikacje , kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania
        0-4    
3.4.2 Doświadczenie oferenta związane z realizacją zadań o podobnym charakterze.
0 pkt -  brak wcześniejszej działalności / doświadczenia przy realizacji zadań publicznych
2 pkt - oferent opisał podobną działalność przy realizacji zadań publicznych
    0-2    
3.5. Dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Mosina     -5 lub 5    
3.5.1 Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań
-5 pkt -  nieterminowość rozliczania dotacji i składania sprawozdań

5 pkt - terminowe rozliczanie dotacji  i składanie sprawozdań
-5 lub 5    
Suma punktów 60    
Podsumowanie:  
Suma przyznanych punktów
( dot. pkt III )
 
Projekt kwalifikuje się do dofinansowania □ TAK  □ NIE
Proponowana kwota dotacji: ................... zł  

Dodatkowe uwagi i  rekomendacje  Zespołu Konsultacyjnego : ............................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................  

.............................
Data                                                                                             

Podpisy członków Zespołu Konsultacyjnego:
Przewodniczący - ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................


Załączniki:
Zarządzenie nr 150/2020 (.pdf)
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie (.pdf)
Załącznik nr 2 - Informacja dodatkowa (.pdf)
Formularz zgłoszeniowy projektu (.pdf)
Formularz zgłoszeniowy projektu (.doc)
Załącznik nr 2 - Informacja dodatkowa (.docx)
Załącznik nr 3 - Karty oceny (.pdf)
Załącznik nr 3 - Karty oceny (.docx)