Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mosina - II

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosina.pl


Mosina: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA-II
Numer ogłoszenia: 359876 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina , Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA-II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa oświetleń drogowych na terenie gminy Mosina - II obejmujących zadania : Część 1. Zadanie nr 1. Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ul. Sowiniecka i w m. Sowiniec - Mosina przy ulicy Sowinieckiej - ETAP I polegająca na wykonaniu w szczególności, następujących robót : a) zabudowanie szafki oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) zabudowanie 5 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 4 m o numerze : I/1/1 , I/1/2, I/1/3, I/1/4, I/1/5 (oznaczenia wg projektu ) i 5 opraw sodowych energooszczędnych ze źródłem światła 70 W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Sowinieckiej w Mosinie i ścieżki pieszo- rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz założeniem książki obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu - załącznik nr 10 do SIWZ Część 2. Zadanie nr 2.Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia terenu w miejscowości Mosina przy ul. Krasickiego - ETAP I polegająca na wykonaniu, w szczególności, następujących robót : a) zabudowanie szafki sterowniczo -pomiarowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) zabudowanie 3 słupów oświetleniowych aluminiowych koloru naturalnego o h = 4,5 m o numerze : 15, 14, 13 (oznaczenia wg projektu ) i 3 opraw wandaloodpornych z kloszem mlecznym z daszkiem ze źródłem światła 100W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia terenu - od strony ulicy Strzeleckiej w Mosinie na terenie znajdującego się budynku szkoły przy ulicy Krasickiego w Mosinie wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz założeniem książki obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 12 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu - załącznik nr 14 do SIWZ Część 3. Zadanie nr 3. Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 KV oświetlenia drogowego w miejscowości Czapury , przy ulicy Poznańskiej polegająca na wykonaniu, w szczególności, następujących robót : a) zabudowanie szafki oświetlenia ulicznego SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) zabudowanie 8 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 7 m z 8 wysięgnikami (w tym 7 wysięgników jednoramiennych i 1 wysięgnik dwuramienny) i 9 oprawami sodowymi energooszczędnymi ze źródłem światła 100 W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz założeniem książki obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 15 .do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 16 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 17 cz. 1 do SIWZ -Dokumentacja projektowa - załącznik nr 17 cz. 2 do SIWZ Część 4. Zadanie nr 4. Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia ulicznego w miejscowości Krosno przy ulicy Bocznej i Strzeleckiej - ul. Boczna - ETAP I polegająca na wykonaniu, w szczególności, następujących robót : a) zabudowanie szafki sterująco-pomiarowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) zabudowanie 2 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 7 m o numerze : 2 , 3 ( oznaczenia wg projektu) z 2 wysięgnikami i 2 oprawami energooszczędnymi ze źródłem światła 100 W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 18 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 19 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 20 cz. 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 20 cz. 2 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu - załącznik nr 21 do SIWZ Część 5. Zadanie nr 5. Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4KV oświetlenia zewnętrznego placu rekreacyjnego w miejscowości Pecna przy ulicy Łąkowa / Kwiatowa. a) zabudowanie szafki oświetlenia ulicznego SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) w szafce SO zabudowanie 2-ch gniazd 1 fazowych (230 V,16 A) c) zabudowanie 5 słupów oświetleniowych aluminiowych koloru naturalnego o h = 4 m i 5 opraw wandaloodpornych z kloszem przezroczystym z daszkiem ze źródłem światła 70 W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 22 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 23 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 24 cz. 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 24 cz. 2 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 2) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 3) działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 4) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy 5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu. 2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 1, na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 3. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. 4. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. 5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 10:50, miejsce: Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina pokój nr 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Otwarcie ofert: 20.09.2013 r. o godz. 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mosinie,
Pl.20 Października 1, 62-050 Mosina pokój nr 110.

 

SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót zad.1

Załącznik nr 8 do SIWZ - SSTWiOR zad.1

Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa zad.1

Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu zad.1

Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót zad.2

Załącznik nr 12 do SIWZ - SSTWiOR zad.2

Załącznik nr 13 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 14 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu zad.2

Załącznii nr 15 do SIWZ - Przedmiar zad.3

Załącznik nr 16 do SIWZ - SSTWiOR zad.3

Załącznik nr 17 cz.1 - Dokumentacja projektowa zad.3

Załącznik nr 17 cz.2 - Dokumentacja projektowa zad.3

Załącznik nr 18 do SIWZ - Przedmiar robót zad.4

Załącznik nr 19 do SIWZ - SSTWiOR zad.4

Załącznik nr 20 cz.1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa zad.4

Załącznik nr 20 cz.2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa zad.4

Załącznik nr 21 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu zad.4

Załącznik nr 22 do SIWZ - Przedmiar robót zad.5

Załącznik nr 23 do SIWZ - SSTWiOR zad.5

Załącznik nr 24 cz.1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa zad.5

Załącznik nr 24 cz.2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa zad.5