Kontrola podjętych uchwał

Kontroli podjętych przez Radę Miejską w Mosinie uchwał dokonuje Wojewoda Wielkopolski oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu - zakresie spraw finansowych. Wyżej wymienione organy nadzoru mogą orzekać o nieważności uchwały w całości lub w części, jeśli stwierdzą jej sprzeczność z prawem.

Kadencja 2018-2023:


Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchwały Nr XLV/386/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.pdf

Wskazania nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchwały NR XXXIX/330/21 z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.pdf

Uchwała  Kolegium RIO w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały NR XXX/239/20  z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie  udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.pdf
 
Uchwała Kolegium RIO w Poznaniuw sprawie stwierdzenia niewazności części uchwały NR XXIX/234/20 z dnia 25 czerwca zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzorów i trybu składania deklaracji.pdf

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały NR XXIX/230/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad  udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych. pdf 


Wskazania nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchwały NR XXVIII/216/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego kąpieliska" Glinianki".pdf

Uchwała Kolegium RIO w sprawie stwierdzenia nieważności  uchwały NR XXVIII/215/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.pdf

Wskazania nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchwały NR XXVII/188/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap I Krosinko.pdf

Uchwała Kolegium RIO w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXIII/163/20 z dnia 6 lutego 2020r w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwała Kolegium RIO w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/148/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka zamorzadu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobraniua i wykorzystania dotacji r.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchwały Nr XX/144/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2019/2020.pdf

Uchwała Kolegium RIO w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIX/137/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchwały Nr XIV/97/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 wrzesnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą "Park Strzelnica" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie.pdf 

Uchwała Kolegium RIO w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/72/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego.pdf

Kadencja 2014-2018:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchwały Nr LXXIV/881/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchwały Nr LXXIV/875/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina.pdf

Uchwała Kolegium RIO w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LXIX/792/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.pdf

Uchwała Kolegium RIO w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LXVII/770/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca nieważność w części uchwały Nr LXVII/771/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LXIV/745/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXIV/745/18.
 
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LXIV/738/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania udzielonej dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Mosina.
 
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LXII/723/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LX/709/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LIX/676/17 Rady Miejskie w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina-Puszczykowo-Kórnik.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchwały Nr LIX/668/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LIII/591/17 Rady Miejskiej w Mosinie z 29 czerwca 2017 r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina oraz trybu i zakresu kontroli ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr XLVIII/554/17 Rady Miejskiej w Mosinie z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr XL/395/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. dotyczącej procedur związanych z dotacjami dla przedszkoli.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchwała Nr XXXVIII/362/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchwały Nr XXXI/256/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina na temat części budżetu Gminy Mosina na 2017 rok, przeznaczonej do zrealizowania w formie Budżetu Obywatelskiego.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Uchwały Nr XXV/181/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2020.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Uchwały Nr XXII/156/15 dotyczącej dotacji dla różnego rodzaju przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Mosina.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Uchwały Nr XXI/146/15 w sprawie zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Uchwały Nr XXI/145/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie Uchwały Nr XVII/106/15 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lipca 2015 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie Uchwały Nr XVII/105/15 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.)